Railstation
Zmeyovo, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Yagoda - Yagoda

Yagoda, Railstation

07:35

08:00
Stara Zagora - Stara Zagora

Stara Zagora, Railstation

08:36

09:00
10:00
Yagoda - Yagoda

Yagoda, Railstation

10:33

11:00
Stara Zagora - Stara Zagora

Stara Zagora, Railstation

11:35

12:00
13:00
Yagoda - Yagoda

Yagoda, Railstation

13:29

14:00
Stara Zagora - Stara Zagora

Stara Zagora, Railstation

14:37

15:00
16:00
Tulovo - Tulovo

Tulovo, Railstation

16:46

17:00
Stara Zagora - Stara Zagora

Stara Zagora, Railstation

17:26

18:00
19:00
Yagoda - Yagoda

Yagoda, Railstation

19:20

20:00
Stara Zagora - Stara Zagora

Stara Zagora, Railstation

20:10

21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

07:34

08:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

08:35

09:00
10:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

10:32

11:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

11:34

12:00
13:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

13:28

14:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

14:36

15:00
16:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

16:45

17:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

17:25

18:00
19:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

19:19

20:00
Zmeyovo - Zmeyovo

Zmeyovo, Railstation

20:09

21:00
22:00
23:00