razpredelitel Railstation
Sindel, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Provadiya - Trastikovo

Provadiya, Railstation

05:14

Trastikovo, Railstation

05:21

06:00
Povelyanovo - Trastikovo

Povelyanovo, Railstation

06:03

Povelyanovo, Railstation

06:33

...

Tsarevtsi, Railstation

06:46

Trastikovo, Railstation

06:46

07:00
Yunak - Yunak

Yunak, Railstation

07:45

08:00
Trastikovo - Trastikovo

Trastikovo, Railstation

08:46

09:00
Povelyanovo - Dalgopol

Povelyanovo, Railstation

09:26

Dalgopol, Railstation

09:38

10:00
Dobrina - Trastikovo

Dobrina, Railstation

10:05

Trastikovo, Railstation

10:53

11:00
Dobrina - Beloslav

Dobrina, Railstation

11:05

Beloslav, Railstation

11:21

12:00
Yunak - Yunak

Yunak, Railstation

12:15

13:00
14:00
Povelyanovo - Povelyanovo

Povelyanovo, Railstation

14:16

15:00
Tsarevtsi - Trastikovo

Tsarevtsi, Railstation

15:15

Trastikovo, Railstation

15:43

16:00
Dalgopol - Dalgopol

Dalgopol, Railstation

16:38

17:00
Dobrina - Trastikovo

Dobrina, Railstation

17:04

...

Beloslav, Railstation

17:21

Trastikovo, Railstation

17:46

18:00
Tsarevtsi - Beloslav

Tsarevtsi, Railstation

18:10

...

Trastikovo, Railstation

18:38

...

Dobrina, Railstation

18:45

Beloslav, Railstation

18:56

19:00
Yunak - Trastikovo

Yunak, Railstation

19:09

...

Povelyanovo, Railstation

19:31

Trastikovo, Railstation

19:52

20:00
Povelyanovo - Tsarevtsi

Povelyanovo, Railstation

20:21

Tsarevtsi, Railstation

20:23

21:00
22:00
Provadiya - Dalgopol

Provadiya, Railstation

22:28

...

Povelyanovo, Railstation

22:31

Dalgopol, Railstation

22:48

23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

05:13

Sindel, Railstation

05:20

06:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

06:02

...

Sindel, Railstation

06:32

...

Sindel, Railstation

06:45

Sindel, Railstation

06:45

07:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

07:44

08:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

08:45

09:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

09:25

Sindel, Railstation

09:37

10:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

10:04

Sindel, Railstation

10:52

11:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

11:04

Sindel, Railstation

11:20

12:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

12:14

13:00
14:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

14:15

15:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

15:14

Sindel, Railstation

15:42

16:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

16:37

17:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

17:03

...

Sindel, Railstation

17:20

Sindel, Railstation

17:45

18:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

18:09

...

Sindel, Railstation

18:37

...

Sindel, Railstation

18:44

Sindel, Railstation

18:55

19:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

19:08

...

Sindel, Railstation

19:30

Sindel, Railstation

19:51

20:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

20:20

Sindel, Railstation

20:22

21:00
22:00
Sindel - Sindel

Sindel, Railstation

22:27

Sindel, Railstation

22:30

Sindel, Railstation

22:47

23:00