Trakiya Railstation
Plovdiv, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
Chirpan - Chirpan

Chirpan, Railstation

01:58

02:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

02:52

03:00
04:00
05:00
Skutare - Skutare

Skutare, Railstation

05:11

06:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

06:33

07:00
Belozem - Belozem

Belozem, Railstation

07:16

08:00
09:00
Plovdiv - Chirpan

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

09:07

Chirpan, Railstation

09:24

10:00
Skutare - Plovdiv

Skutare, Railstation

10:11

Plovdiv, Railstation

10:56

11:00
12:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

12:09

13:00
Belozem - Belozem

Belozem, Railstation

13:19

14:00
Skutare - Plovdiv

Skutare, Railstation

14:11

Plovdiv, Railstation

14:55

15:00
16:00
Belozem - Belozem

Belozem, Railstation

16:24

17:00
Plovdiv - Skutare

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

17:08

Skutare, Railstation

17:10

18:00
Skutare - Plovdiv

Skutare, Railstation

18:30

Plovdiv, Railstation

18:57

19:00
Belozem - Plovdiv

Belozem, Railstation

19:11

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

19:54

20:00
21:00
22:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

22:17

23:00
Arrivals
00:00
01:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

01:57

02:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

02:51

03:00
04:00
05:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

05:10

06:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

06:32

07:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

07:15

08:00
09:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

09:06

Plovdiv, Railstation

09:23

10:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

10:10

Plovdiv, Railstation

10:55

11:00
12:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

12:08

13:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

13:18

14:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

14:10

Plovdiv, Railstation

14:54

15:00
16:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

16:23

17:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

17:07

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

17:09

18:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Vr depo sp. Railstation

18:29

Plovdiv, Railstation

18:56

19:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

19:10

Plovdiv, Railstation

19:53

20:00
21:00
22:00
Plovdiv - Plovdiv

Plovdiv, Railstation

22:16

23:00