Railstation
Pazardzhik, Bulgaria

Phone:  +359889366739

Departures
00:00
01:00
Stamboliyski - Stamboliyski

Stamboliyski, Railstation

01:03

02:00
03:00
Septemvri - Septemvri

Septemvri, Railstation

03:12

04:00
Kovachevo - Kovachevo

Kovachevo, Railstation

04:50

05:00
06:00
Sinitovo - Septemvri

Sinitovo, Railstation

06:00

Sinitovo, Railstation

06:45

Septemvri, Railstation

06:58

07:00
08:00
Mokrishte - Plovdiv

Mokrishte, Railstation

08:08

...

Septemvri, Railstation

08:28

Plovdiv, Railstation

08:33

09:00
Sinitovo - Sinitovo

Sinitovo, Railstation

09:15

10:00
Mokrishte - Stamboliyski

Mokrishte, Railstation

10:11

Stamboliyski, Railstation

10:47

11:00
Plovdiv - Septemvri

Plovdiv, Railstation

11:45

Septemvri, Railstation

11:52

12:00
Septemvri - Stamboliyski

Septemvri, Railstation

12:18

Stamboliyski, Railstation

12:41

13:00
Septemvri - Septemvri

Septemvri, Railstation

13:50

14:00
Sinitovo - Sinitovo

Sinitovo, Railstation

14:49

15:00
Septemvri - Stamboliyski

Septemvri, Railstation

15:16

Stamboliyski, Railstation

15:28

16:00
Septemvri - Mokrishte

Septemvri, Railstation

16:12

Mokrishte, Railstation

16:54

17:00
Sinitovo - Mokrishte

Sinitovo, Railstation

17:15

...

Stamboliyski, Railstation

17:50

Mokrishte, Railstation

17:54

18:00
Septemvri - Plovdiv

Septemvri, Railstation

18:18

Plovdiv, Railstation

18:41

19:00
Sinitovo - Mokrishte

Sinitovo, Railstation

19:24

Mokrishte, Railstation

19:45

20:00
Septemvri - Stamboliyski

Septemvri, Railstation

20:02

...

Sinitovo, Railstation

20:16

Stamboliyski, Railstation

20:56

21:00
22:00
23:00
Mokrishte - Mokrishte

Mokrishte, Railstation

23:28

Arrivals
00:00
01:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

01:02

02:00
03:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

03:11

04:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

04:49

05:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

05:59

06:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

06:44

Pazardzhik, Railstation

06:57

07:00
08:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

08:07

...

Pazardzhik, Railstation

08:27

Pazardzhik, Railstation

08:32

09:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

09:14

10:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

10:10

Pazardzhik, Railstation

10:46

11:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

11:44

Pazardzhik, Railstation

11:51

12:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

12:17

Pazardzhik, Railstation

12:40

13:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

13:49

14:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

14:48

15:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

15:15

Pazardzhik, Railstation

15:27

16:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

16:11

Pazardzhik, Railstation

16:53

17:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

17:14

...

Pazardzhik, Railstation

17:49

Pazardzhik, Railstation

17:53

18:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

18:17

Pazardzhik, Railstation

18:40

19:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

19:23

Pazardzhik, Railstation

19:44

20:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

20:01

...

Pazardzhik, Railstation

20:15

Pazardzhik, Railstation

20:55

21:00
22:00
23:00
Pazardzhik - Pazardzhik

Pazardzhik, Railstation

23:27