Railstation
Lyulyakovo, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
Listec - Listec

Listec, Railstation

03:54

04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Listec - Zavet

Listec, Railstation

09:23

Zavet, Railstation

09:29

10:00
11:00
12:00
13:00
Zavet - Zavet

Zavet, Railstation

13:42

14:00
15:00
16:00
Listec - Listec

Listec, Railstation

16:15

17:00
18:00
Listec - Listec

Listec, Railstation

18:15

19:00
20:00
Zavet - Zavet

Zavet, Railstation

20:30

21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
Lyulyakovo - Lyulyakovo

Lyulyakovo, Railstation

03:53

04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
Lyulyakovo - Lyulyakovo

Lyulyakovo, Railstation

09:06

Lyulyakovo, Railstation

09:13

10:00
11:00
12:00
13:00
Lyulyakovo - Lyulyakovo

Lyulyakovo, Railstation

13:41

14:00
15:00
16:00
Lyulyakovo - Lyulyakovo

Lyulyakovo, Railstation

16:14

17:00
18:00
Lyulyakovo - Lyulyakovo

Lyulyakovo, Railstation

18:14

19:00
20:00
Lyulyakovo - Lyulyakovo

Lyulyakovo, Railstation

20:29

21:00
22:00
23:00