Railstation
Batanovtsi, Bulgaria

Phone:  +359884259276

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Bela voda - Bela voda

Bela voda, Rail Station

05:49

06:00
Bela voda - Kopanitsa

Bela voda, Rail Station

06:25

Kopanitsa, Railstation

06:51

07:00
Kopanitsa - Pernik

Kopanitsa, Railstation

07:02

Pernik, Railstation

07:05

08:00
Pernik - Krakra

Pernik, Railstation

08:21

...

Radomir, Railstation

08:37

Krakra, Railstation

08:39

09:00
Radomir - Radomir

Radomir, Railstation

09:31

10:00
11:00
Kopanitsa - Bela voda

Kopanitsa, Railstation

11:32

Bela voda, Rail Station

11:42

12:00
13:00
Radomir - Radomir

Radomir, Railstation

13:19

14:00
15:00
Kopanitsa - Bela voda

Kopanitsa, Railstation

15:31

Bela voda, Rail Station

15:50

16:00
17:00
Kopanitsa - Pernik

Kopanitsa, Railstation

17:01

Pernik, Railstation

17:27

18:00
Bela voda - Radomir

Bela voda, Rail Station

18:06

Radomir, Railstation

18:28

19:00
Kopanitsa - Kopanitsa

Kopanitsa, Railstation

19:23

20:00
Kopanitsa - Radomir

Kopanitsa, Railstation

20:08

...

Pernik, Railstation

20:08

Radomir, Railstation

20:28

21:00
Pernik - Kopanitsa

Pernik, Railstation

21:06

Kopanitsa, Railstation

21:37

22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Railstation

05:48

06:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Railstation

06:24

Batanovtsi, Rail Station

06:50

07:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Rail Station

07:01

Batanovtsi, Railstation

07:04

08:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Railstation

08:20

...

Batanovtsi, Railstation

08:36

Batanovtsi, Railstation

08:38

09:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Railstation

09:30

10:00
11:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Rail Station

11:31

Batanovtsi, Railstation

11:41

12:00
13:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Railstation

13:18

14:00
15:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Rail Station

15:30

Batanovtsi, Railstation

15:49

16:00
17:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Rail Station

17:00

Batanovtsi, Railstation

17:26

18:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Railstation

18:05

Batanovtsi, Railstation

18:27

19:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Rail Station

19:22

20:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Rail Station

20:06

...

Batanovtsi, Railstation

20:07

Batanovtsi, Railstation

20:27

21:00
Batanovtsi - Batanovtsi

Batanovtsi, Railstation

21:05

Batanovtsi, Rail Station

21:36

22:00
23:00