Bus station
Dolna Mitropoliya, Bulgaria

Departures
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
Pleven - Pleven

Pleven, Bus station

08:39

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Oryahovo - Oryahovo

Oryahovo, Bus station

13:47

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Arrivals
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
Dolna Mitropoliya - Dolna Mitropoliya

Dolna Mitropoliya, Bus station

08:38

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Dolna Mitropoliya - Dolna Mitropoliya

Dolna Mitropoliya, Bus station

13:46

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00