Bus station Nepliget
Budapest, Hungary

Departures
00:00
01:00
02:00
Sofia - Sofia

Sofia, Bus station Serdika (Traffic Market)

02:29

03:00
Bratislava - Vienna

Bratislava, Bratislava, Bus station Mlinski Nivi

03:00

Vienna, Stadion Center, Olimpiaplatz 2

03:50

04:00
05:00
06:00
Sofia - Sofia

Sofia, Bus station Serdika (Traffic Market)

06:00

07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Sofia - Sofia

Sofia, Bus station Serdika (Traffic Market)

17:40

18:00
Sofia - Sofia

Sofia, Bus station Serdika (Traffic Market)

18:00

19:00
20:00
21:00
Vienna - Vienna

Vienna, Stadion Center, Olimpiaplatz 2

21:05

22:00
23:00
Sofia - Sofia

Sofia, Bus station Serdika (Traffic Market)

23:55

Arrivals
00:00
01:00
02:00
Budapest - Budapest

Budapest, Bratislava, Bus station Mlinski Nivi

02:19

Budapest, Bus station Serdika (Traffic Market)

02:45

03:00
Budapest - Budapest

Budapest, Bus station Serdika (Traffic Market)

03:25

04:00
05:00
Budapest - Budapest

Budapest, Central coach station

05:55

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Budapest - Budapest

Budapest, Stadion Center, Olimpiaplatz 2

17:35

18:00
Budapest - Budapest

Budapest, Bratislava, Bus station Mlinski Nivi

18:00

19:00
20:00
Budapest - Budapest

Budapest, Bus station Serdika (Traffic Market)

20:55

21:00
22:00
23:00
Budapest - Budapest

Budapest, Stadion Center, Olimpiaplatz 2

23:50