жп гара
Плоска Могила, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Горно Ботево - Горно Ботево

Горно Ботево, жп гара

06:09

07:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

07:39

08:00
09:00
Горно Ботево - Горно Ботево

Горно Ботево, жп гара

09:36

10:00
11:00
12:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

12:31

13:00
14:00
Горно Ботево - Горно Ботево

Горно Ботево, жп гара

14:48

15:00
16:00
Горно Ботево - Хан Аспарух

Горно Ботево, жп гара

16:15

Хан Аспарух, жп гара

16:34

17:00
18:00
19:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

19:22

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

06:09

07:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

07:39

08:00
09:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

09:36

10:00
11:00
12:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

12:31

13:00
14:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

14:48

15:00
16:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

16:15

Плоска Могила, жп гара

16:34

17:00
18:00
19:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

19:22

20:00
21:00
22:00
23:00