жп гара
Плоска Могила, България

Заминаващи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Горно Ботево - Горно Ботево

Горно Ботево, жп гара

05:49

06:00
07:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

07:51

08:00
09:00
Горно Ботево - Горно Ботево

Горно Ботево, жп гара

09:58

10:00
11:00
12:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

12:21

13:00
14:00
Горно Ботево - Горно Ботево

Горно Ботево, жп гара

14:23

15:00
16:00
17:00
Горно Ботево - Горно Ботево

Горно Ботево, жп гара

17:15

18:00
19:00
Хан Аспарух - Хан Аспарух

Хан Аспарух, жп гара

19:42

20:00
21:00
22:00
23:00
Пристигащи
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

05:49

06:00
07:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

07:51

08:00
09:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

09:58

10:00
11:00
12:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

12:21

13:00
14:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

14:23

15:00
16:00
17:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

17:15

18:00
19:00
Плоска Могила - Плоска Могила

Плоска Могила, жп гара

19:42

20:00
21:00
22:00
23:00